กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการพัฒนาเมือง

โดย: fdgd [IP: 58.8.208.xxx]
เมื่อ: 2017-07-28 13:21:02


กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาเมือง ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองพื้นที่ และชนบท ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามผังเมืองให้น่าอยู่ตามผังแม่บทการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงจากผังระดับต่างๆที่บังคับใช้อยู่และผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำผังหลัก แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ อาทิ มิติด้านสาระของโครงการ ,มิติด้านพื้นที่ของการพัฒนา และมิติด้านระยะเวลา โดยสำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาเมือง สามารถยื่นหนังสือคำขอโครงการพร้อมรายละเอียดได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.dpt.go.th หรือสอบถามรายละเอียดโทร 02-299 4469-70


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,717