งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

โดย: ok [IP: 58.8.219.xxx]
เมื่อ: 2017-07-18 11:25:46
พระธรรมกิตติเมธี (ป.ธ.๙ Ph.D.) เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยมหาวิทยาลัย- มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,808